Wet Flexibel Werken (Wfw)

De Wet flexibel werken (Wfw) is sinds 1 januari 2016 de opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur en biedt werknemers meer mogelijkheden om thuis en op voor hen gunstige tijden te werken.

Werknemers kunnen met deze nieuwe wet, die van toepassing is op organisaties met meer dan 10 werknemers, een verzoek bij hun werkgever doen om hun arbeidstijden en arbeidsplaatsen te wijzigen. Dit verzoek kan een werknemer doen wanneer hij of zij ten minste zes maanden in dienst is. Tot voorkort was die termijn een jaar. Bij afwijzing van het verzoek mag de werknemer na een jaar nogmaals een verzoek bij de werkgever doen. Die termijn was eerst twee jaar.

De werkgever kan een verzoek vanuit de Wfw alleen afwijzen wanneer er een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Die toets is overigens vrij zwaar: de werkgever moet concreet en goed onderbouwd aangeven dat toewijzing van het verzoek van de werknemer leidt tot ernstige problemen voor de organisatie. Denk daarbij aan consequenties voor de veiligheid, planningsproblemen, bezettingsproblemen wanneer de werknemer minder wil werken of onvoldoende orders in portefeuille wanneer de werknemer juist méér wil gaan werken.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.