RIE

De afkorting RIE (ook wel RI&E) staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Het is een inventarisatie van alle (potentiële) gevaren op de werkplek met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. Sinds 1 januari 1994 zijn alle organisaties met personeel vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een gecertificeerde arbodienst of deskundige in te schakelen om een RIE op te stellen.

Na inventarisatie van deze gevaren wordt een risico-inschatting gemaakt. Er wordt gekeken naar de kans dat er iets gebeurt, het effect ervan en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld.

In de RIE moet bovendien een Plan van Aanpak (PvA) worden opgenomen waarin de werkgever aangeeft welke maatregelen hij tegen de geconstateerde risico's neemt, op welke termijn hij dat doet en welke eventuele arbeidsongevallen er in het verleden hebben plaatsgevonden.

Sinds 1 juli 2005 hoeven bedrijven met maximaal 25 werknemers hun RIE-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruikmaken van een goedgekeurd branchespecifiek en in de cao opgenomen RIE-document dat door een deskundige is getoetst. Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week moeten een RIE hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.