Cao

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afspraken vastgelegd tussen werkgever(s), werkgeversvereniging(en) en werknemersorganisaties over met name arbeidsvoorwaarden. Met 'cao' (kleine letters) wordt veelal een cao in algemene zin aangeduid, terwijl bij 'CAO' (hoofdletters) wordt verwezen naar een specifieke CAO.

Er zijn twee soorten cao's:

Bedrijfstak-cao
Een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die in een bepaalde sector geldt. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties. De cao geldt dan alleen voor bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de cao-partijen die de cao hebben afgesloten.

Ondernemings-cao
Een ondernemings-cao is een collectieve afspraak die in een bedrijf geldt. Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen werkgever en één of meer werkgeversorganisaties.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)
Cao-partijen die een bedrijfstak-cao hebben afgesloten kunnen een verzoek indienen om bepalingen van hun cao algemeen verbindend te verklaren.

Door algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen gaan deze in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de betreffende cao.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.